Csatlakozás

A klaszter működési rendje

Tagsági viszony létrejötte

A klaszter tagságát jelen Szervezeti és Működési Szabályzat kötelező mellékletét képező Taglistában szereplő szervezetek alkotják.

A klaszterszervezet nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki egyetért a szervezet céljaival és elfogadja az Alapító Okiratban, valamint jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat.

A csatlakozni kívánó partner a Klasztermenedzsment szervezethez benyújtandó Belépési Szándéknyilatkozat kitöltésével jelzi csatlakozási szándékát. A szándéknyilatkozat mellett a tagszervezet-jelölt alapadatait tartalmazó űrlap kitöltésére van még szükség. A nyilatkozatot és az adatlapot a Klasztermenedzser átadja a Klaszterbizottságnak, ezzel egy időben a tagfelvételről is javaslatot tehet. A tagok felvételéről minden esetben a Klaszterbizottság dönt. A Klaszterbizottság elnöke a tagsági viszony létrejöttét az aláírásával ellátott határozattal érvényesíti.

A Klaszterbizottság döntésével szemben feljebbviteli fórumként a Közgyűlés működik. A Közgyűlés döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Támogató (pártoló) tagság

Az InnoLearn Klaszter támogató tagja lehet bármely büntetlen jogi személyiségű szervezet vagy közösség, amely folyamatos, aktív tevékenységével (anyagi, tárgyi, logisztikai, egyéb) segíti, támogatja a klaszter célkitűzéseinek megvalósítását, amennyiben ezt a szándékát írásban jelzi a Klasztermenedzsment szervezet felé és a felajánlott segítséget a Klaszterbizottság elfogadja.

A támogató tag meghívást kap a Klaszter rendezvényeire, szakmai összejöveteleire, konzultációs joggal részt vehet a Klaszter közgyűlésein, a projektekkel kapcsolatban szakértőként felszólalhat, azonban szervesen nem vehet részt a klaszter működésében.

A klaszter támogató tag állami támogatási forrásból sem közvetlenül, sem közvetetten nem részesülhet valamint a klasztermenedzsment szolgáltatásokat sem veheti igénybe.

Tagsági viszony megszűnése, átminősítése, kizárás

A tagsági viszony a tag részéről egyoldalú, cégszerűen aláírt nyilatkozattal, indoklás nélkül megszüntethető. Amennyiben a tagságát megszüntetni kívánó tagszervezet részt vesz folyamatban lévő projektekben – projektcsoport tagja – úgy a tagszervezet részéről a tagsági viszony csak az aktuális projekt lezárása után szüntethető meg.

A tagsági viszony átminősítése (klasztertag/klasztert támogató tag) a tag részéről indoklással kiegészített, cégszerűen aláírt kérelemmel kérvényezhető. Az átminősítésről a Klaszterbizottság dönt.

A klaszterből kizárható az a tag, aki az Alapító Okiratban, valamint jelen SZMSZ-ben rögzített szabályoknak nem tud, vagy nem kíván megfelelni. A kizárást a klaszter bármely tagja kezdeményezheti a Klaszterbizottsághoz intézett írásbeli indoklás benyújtásával. A kizárásról a Klaszterbizottság dönt. A Klaszterbizottság döntésével szemben fellebviteli fórumként a Közgyűlés működik. A Közgyűlés döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs.

A tagsági viszony automatikusan megszűnik a tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével.

Tagdíj

A klaszter működési költségeit az első három évben az InnoLearn tagszervezetek által közösen megvalósított pályázati projektek biztosították, a 2011. évtől azonban a klasztertagok kötelezettséget kell vállalnak a klaszter működésében, a működési költségek biztosításában.

Az InnoLearn Klaszter tagszervezetei számára – a közgyűlés határozata alapján – 2011 január 1-től évente fizetendő tagdíj kerül meghatározásra, amely tagdíj kiváltható természetbeni szolgáltatás teljesítésének vállalásával.

A tagdíj mértékét minden esetben a közgyűlés állapítja meg. A Közgyűlés a tagdíj összegét 2011-es évre 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer forintban határozta meg.

A tagszervezetnek cégszerű aláírással nyilatkoznia szükséges, miszerint:

I. Rendszeresen tagdíjat fizet az InnoLearn Klaszter menedzsment szervezet e célra elkülönített bankszámlájára

vagy

a tagdíjat kiváltja természetbeni szolgáltatás teljesítésének vállalásával. Ebben az esetben a klaszter tagszervezetnek arról is nyilatkoznia kell, hogy a saját érdekeltségén belül az InnoLearn klaszter felé milyen – legalább a tagdíj meghatározott mértékének megfelelő értékű – szolgáltatás nyújtásával kívánja kiváltani a tagdíj megfizetését.

A felajánlott szolgáltatás megfelelőségéről, elfogadásáról minden esetben a Klaszterbizottság dönt.

A cégszerűen aláírt dokumentumokat kérjük, küldje el elektronikus (pdf) formátumban az office@prompt.hu e-mail címre és postai úton is: PROMPT-H Kft. 2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 28.